Prehľad zmien v seriáloch rally vypísaných SAMŠ pre sezónu 2019

0
772
Pred nami je nová rally sezóna 2019, ktorá prináša aj aktualizovanú Ročenku SAMŠ s potrebnými úpravami ako vo všeobecnej časti, tak aj v predpisoch pre jednotlivé disciplíny SAMŠ.

Majstrovstvá Slovenska v rally 2019

Jednou z najväčších zmien, ku ktorým došlo, je určenie spôsobilých vozidiel, ku ktorým sa pridala nová skupina vozidiel SRC (Proto). Okrem toho boli upravené skupiny P a F, ktoré už nie sú obmedzené objemom motora do 2000 ccm.

Čo sa týka rozdelenia skupín vozidiel, samostatnú triedu 12 si „vybojovali“ vozidlá Diesel do 2000 ccm v úprave pre skupiny A a A/SK, N a N/SK, P a F. Nové, resp. upravené skupiny vozidiel SRC, P nad 2000 ccm a F nad 2000 ccm budú hodnotené spoločne s vozidlami WRC/SK v triede 11. Všetky tieto triedy budú hodnotené aj v absolútnej klasifikácii Majstrovstiev Slovenska. Výnimkou zostáva jedine trieda 1 najnovších WRC.

Rozdelenie spôsobilých vozidiel do tried:

Čo sa týka hodnotenia v jednotlivých triedach, kategórii 2WD, Junior i v absolútnom poradí, za posledný súťažný deň sezóny budú body navýšené koeficientom 1,5. To znamená, že víťaz v absolútnom poradí posledného uskutočneného súťažného dňa nedostane 30 bodov, ale 45 bodov. V triede to pre víťaza nebude 20 bodov, ale 30 bodov. Táto zmena by mala zaručiť, že súboj o majstrov bude trvať až do úplného záveru sezóny.

Rally komisia rozhodla aj o zmene podmienok pre rally školu a vydanie licencie. V rally škole bude môcť po novom odštartovať aj posádka s vozidlom nad 2000 ccm, ktorá má reálny záujem o účasť v Majstrovstvách Slovenska na takomto vozidle. Táto zmena vznikla najmä z toho dôvodu, že pre sezónu 2019 nie je vyhlásený Regionálny rally pohár a keďže v Slovenskom rally pohári nie je dovolená účasť vozidiel nad 2000 ccm, takéto posádky by nemali kde absolvovať rally školu.

Majstrovstvá Slovenska v rally historických automobilov 2019

K najväčším zmenám dochádza v šampionáte historických automobilov. Dochádza k rozšíreniu spôsobilých vozidiel o dve nové kategórie, ktoré by mohli zaujať väčší okruh majiteľov historických vozidiel. Platné zostáva rozdelenie vozidiel do kategórií HK1 a HK2, ku ktorým pribudli nové kategórie HK4 a HK5.

Vozidlá kategórií HK4 a HK5 nebudú zaradené do absolútneho poradia Majstrovstiev Slovenska v rally historických automobilov. Aj pre tento seriál platí, že body za posledný súťažný deň budú násobené koeficientom 1,5.

Slovenský rally pohár

V Slovenskom rally pohári nedošlo k výrazným zmenám. V platnosti zostáva, že spôsobilé sú vozidlá do 2000 ccm skupín A a A/SK, N a N/SK, R, P a F, s výnimkou vozidiel špecifikácie S2000 a 2WD s preplňovaným motorom.

Po minuloročnom skrátení súťaží na jednoetapové sa v tejto sezóne vraciame opäť aj k dvojetapovým súťažiam. Takže organizátor dvojetapových rally si môže vybrať či posádky SRP odštartujú len v jednej etape alebo v oboch, s tým, že predpísaná dĺžka RS pre jednu etapu je 25-40 km. Posádka SRP tak môže rovnako, ako posádka MSR, získať na jednej súťaži dvakrát body.

Aj tu platí nové pravidlo o prideľovaní bodov z posledného súťažného dňa sezóny s koeficientom 1,5.

Regionálny rally pohár a Junior rally pohár

V sezóne 2019 nie je vypísaný samostatný seriál pre Regionálny rally pohár a ani pre JRP. Organizátor však podľa svojho uváženia môže zaradiť aj klasifikáciu RRP podľa platných predpisov uvedených v Ročenke SAMŠ.

– Ročenka SAMŠ 2019

– Národné technické predpisy 2019

Zdenka Frývaldská
Rally komisia SAMŠ