Majstrovstvá Slovenska v rally 2021

0
350

Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii a neistote, aká bude situácia v najbližších mesiacoch, pripravila Rally komisia SAMŠ pre sezónu 2021 nové športové predpisy a kalendár pre disciplínu rally. Pre novú sezónu nedošlo k žiadnym väčším zmenám v športových predpisoch, ale bolo viacero zmien v Ročenke SAMŠ 2021 v systéme majstrovstva. Tie najdôležitejšie sme pre vás zhrnuli v tejto správe.

Systém majstrovstiev
Pre sezónu 2021 dochádza k pôvodnému označeniu celej posádky – zrušenie rozdelenia na jazdca a spolujazdca, v rámci celoročného hodnotenia.
Získané body na súťaži budú pridelené celej posádke a rovnako tak sa bude hodnotiť posádka ako celok. Titul majster Slovenska získava posádka a nie samostatne jazdec a samostatne spolujazdec. Táto zmena vznikla na základe minuloročného zhromaždenia disciplíny rally, kedy viacero jazdcov dalo návrh na túto zmenu – hodnotiť samostatne jazdcov a samostatne spolujazdcov. Aj keď sme za rally komisiu upozorňovali, že to nebude šťastný krok, bolo to zhromaždením odsúhlasené. Počas sezóny sa viacerí jazdci obracali na nás s požiadavkou o vrátenie veci do pôvodného stavu. V celoročnom hodnotení rally MSR 2020 je vidieť, čo zmena, ktorá bola odhlasovaná, znamená. Spôsobila nevyhlásenie spolujazdca za majstra v triede 11, pričom jazdec ako majster vyhlásený bude. Rovnako v absolútnom poradí bude na 3. mieste vyhlásený jazdec a spolujazdec, ktorý netvorili spolu posádku. Z nášho pohľadu je to voči spolujazdcovi, ktorý tvoril posádku s vyhláseným jazdcov a podieľal sa na všetkých jeho výsledkoch, nespravodlivé.

Došlo k doplneniu novej skupiny Rally3. V MSR bude patriť do triedy 3. Taktiež k zmene rozdelenia spôsobilých vozidiel do tried.
Kvôli nízkemu počtu štartujúcich posádok boli zlúčené triedy 7 a 8 (predtým aj triedy 9 a 10) do spoločnej triedy 7. K tejto zmene došlo z toho dôvodu, aby pri väčšej účasti posádok, mohol byť na konci sezóny vyhlásený majster triedy.

Mení sa aj výška prihlasovacích vkladov pre MSR, MSR-H, SRP, Rally Legend a RHP.
Pri redukovaných prihlasovacích vkladoch došlo len k drobným zmenám. Väčšie rozdiely oproti minulej sezóne nastali počas posledných troch dní uzávierky prihlášok. Tieto boli navýšené, aby sa organizátor čím skôr dozvedel koľko posádok sa na jeho súťaži plánuje zúčastniť a mohol tak jednoduchšie zariadiť všetky náležitosti s tým súvisiace. Znížila sa výška vkladu pre posádky, ktoré absolvujú svoj prvý rok v MSR v rally. Tá je oproti bežným vkladom nižšia o 200 Eur (pôvodne to bolo 100 Eur) počas celej prvej sezóny. K navýšeniu prihlasovacích vkladov dochádza po veľmi dlhej dobe, kedy boli poplatky konštantné. Vzhľadom na rôzne opatrenia, ktoré je v momentálnej dobe nutné dodržiavať pri organizovaní športových podujatí, výrazne stúpli aj náklady organizátorov na ich zabezpečenie, preto sme odsúhlasili túto zmenu. Zároveň sme navýšenie diferencovali tak, aby posádky, ktoré sa hlásia v predpísaných termínoch zmenu veľmi nepocítili. V prvom termíne je pre jednodňovú súťaž navýšenie od 10 do 20 Eur, pri dvojdňovej je to dvojnásobok.

V Slovenskom rally pohári dochádza k výraznejším zmenám.
Rozširuje sa zoznam spôsobilých vozidiel aj o vozidlá s objemom nad 2000 cm3, okrem vozidiel WRC a R5. Nepovolené zostávajú naďalej vozidlá s preplňovaným vznetovým motorom, ktoré vzhľadom na ich počet potrebujeme mať len v jednej klasifikácii. Vozidlá s objemom nad 2000 budú klasifikované len v triede RP4, do absolútneho poradia SRP sa započítavať nebudú.
Pre všetky vozidlá SRP je od sezóny 2021 povinný FHR systém.
Od tohto roku môžu v rámci SRP súťažiť aj jazdci od 17 rokov za dodržania rovnakých podmienok, ktoré už niekoľko rokov platia pre ich štart v MSR.

Licencie
Pre sezónu 2021 platia zľavnené ceny licencií pre tých žiadateľov, ktorí žiadajú o vydanie rovnakej licencie, akú mali v sezóne 2020. K tomuto zníženiu ceny došlo z dôvodu nízkeho počtu uskutočnených súťaží v minulej sezóne. Zľavnené ceny platia pre žiadateľov o licencie jazdca, súťažiaceho, rozhodcov a činovníkov. Kompletný cenník je zverejnený na webstránke sams-asn.sk. Opakovaných žiadateľov o licencie chceme požiadať, aby svoje žiadosti zasielali poštou na adresu SAMŠ. Ak kvôli aktuálnej situácii s Covid 19 nemajú možnosť navštíviť svojho lekára, žiadosť bude akceptovaná aj bez potvrdenia o lekárskej prehliadke. Tú však musia mať zapísanú v zdravotnom preukaze pred svojím prvým štartom a bude to kontrolované na administratívnom preberaní.

Školenia
Vzhľadom na prijaté opatrenia v rámci chodu štátu a málo pravdepodobnú výraznú zmenu v najbližšom období a aj vzhľadom na fakt, že prvá súťaž je plánované už v marci, prebehnú každoročné školenia týmto spôsobom:

a) Novožiadatelia, ktorí ešte nemali licenciu pre rally a jazdci, ktorí už licenciu mali s podmienkou, že musia absolvovať rozšírené školenie na budúci rok /novožiadatelia 2020, ktorí absolvovali len “individuálne” školenie/
– absolvujú školenie cez videokonferenciu dňa 6.3.2021, presný program a inštrukcie budú zaslané prihláseným žiadateľom do konca mesiaca, na toto školenie je potrebné sa do konca mesiaca február prihlásiť mailom na adresu: srs@srs.sk

b) Jazdci, ktorí sa osobne zúčastnili na školení vo Svite v minulom roku na jeho poobedňajšej časti /doobedu prebehlo len zhromaždenie/, mali vydanú licenciu pre rok 2020 a zároveň pošlú žiadosť o licenciu pre rok 2021 do 21.2.2021
– školenie prebehne formou mailu, ktorí im bude zaslaný s najdôležitejšími zmenami oproti minulému roku na adresu, ktorú uviedli v žiadosti o licenciu 2021, maily budú posielané priebežne do 28.2.2021

c) Jazdci, ktorí mali licenciu rally v posledných 5 rokoch, ale nemali licenciu pre rally pre rok 2020
– školenie prebehne formou mailu, ktorí im bude zaslaný s najdôležitejšími zmenami oproti minulému roku na adresu, ktorú uviedli v žiadosti o licenciu 2021, maily budú posielané priebežne do 28.2.2021
– a zároveň úspešne absolvujú online testy, inštrukcie k testom dostanú mailom

d) Jazdci, ktorí sa nenašli ani v jednej skupine
– zašlú mail na adresu: srs@srs.sk, a budú zaradení do príslušnej skupiny alebo budú riešení individuálne

Kalendár rally 2021
Všetky podujatia MSR v roku 2021 budú dvojdňové. Keďže na zahraničných súťažiach nebudú štartovať posádky SRP, pre tie je zaradené ďalšie samostatné podujatie (Rally Vranov), ktoré bude zároveň voľným podujatím pre ostatné posádky.

19.-21.03. Rally Slovakia Ring MSR, SRP, MSR RHA
28.-30.05. Rallye Tatry MSR, SRP, MSR RHA, STRHP
17.-19.06. Agrotec Rally /CZ/ MSR, MSR RHA
05.-07.08. Rally Rzeszow /PL/ MSR, MSR RHA
12.-14.08. Rally Vranov SRP
15.-17.10. Rally Košice MSR, SRP, MSR RHA, STRHP

Dňa 9.2.2021
Rally komisia SAMŠ