Pred štartom novej sezóny v rally 2022

0
1406
V uplynulých dňoch boli Rally komisiou SAMŠ schválené predpisy a kalendár pre sezónu 2022. Predpisy aj kalendár podliehajú ešte schváleniu Výkonným výborom SAMŠ, ale dá sa predpokladať, že k zmenám by už nemalo dôjsť.

 

Majstrovstvá Slovenska

V roku 2022 budú Majstrovstvá Slovenska v rally vypísané tradične pre súťažiacich, jazdcov a spolujazdcov s platnou licenciou SAMŠ (min. národnou) alebo s licenciou vydanou ASN štátu patriaceho do FIA CEZ majstrovstva. Rovnako bez zmeny zostali spôsobilé vozidlá a rozdelenie vozidiel do jednotlivých tried.

K zmene došlo pri dĺžkach podujatí a v systéme bodovania v jednotlivých podujatiach. Po novom sa stanovila minimálna dĺžka trate pre jednoetapový pretek na 75 km rýchlostných skúšok. Pri dvojdňových sa celková dĺžka prepísala na 120 km, pričom v rámci jedného dňa musí byť v harmonograme aspoň 55 kilometrov RS.

K spravodlivejšiemu rozdeleniu bodov vzhľadom na rôzne dĺžky jednotlivých podujatí sa pre tento rok do celoročného hodnotenia zavádzajú koeficienty. Koeficienty budú závislé od dĺžky RS pre jednotlivé súťažné dni. Za súťažnú etapu v dĺžke do 75 km bude počet bodov násobený koeficientom 2. Pri dĺžke etapy viac ako 75 kilometrov, bude počet bodov násobený koeficientom 3. Teda pri jednodňovom preteku s napr. 80 km RS, získa víťaz 90 bodov a pri dvojdňovom by víťaz oboch dní získal 120 bodov. V prípade, ak posádka vyhrá len jeden súťažný deň v dvojetapovej súťaži a druhý deň už nedôjde, získa len 60 bodov, čo je menej ako za jednodňový pretek (doteraz to bolo rovnaké, aj keď počet absolvovaných km bol dosť rozdielny). Zavedením koeficientov došlo zároveň k zrušeniu bonifikácie za posledný súťažný deň.

Novinkou je aj zavedenie „odmeny“ v počte 3 bodov pre posádky, ktoré na dvojetapových podujatiach dôjdu do cieľa oboch súťažných etáp. Tieto 3 body dostanú posádky v bodovaní absolútneho poradia, jednotlivých tried, kategórií 2WD a Junior.

Majstrovstvá Slovenska historických automobilov

Podobne ako v MSR v rally, aj tu pribudnú posádkam “nové” body do celoročného hodnotenia. Okrem bodov za umiestnenie, dostanú posádky do absolútneho poradia body podľa nasledujúcich pravidiel:
– Po 1 bode dostanú posádky, ktoré odštartujú do 1. RS.
– 3 body dostanú posádky s vozidlom s platným HTP za každý súťažný deň, ktorý prejdú cieľom.
– Vozidlá periód D, E, F dostanú 4 body; vozidlá periód G1 a G2 3 body; vozidlá periód H1, H2 2 body; vozidlá periódy I 1 bod za každý súťažný deň, ktorý prejdú cieľom.

Do hodnotenia kategórii a tried sa budú body prideľovať aj takto:
– Po 1 bode dostanú posádky, ktoré odštartujú do 1. RS.
– 3 body dostanú posádky s vozidlom s platným HTP za každý súťažný deň, ktorý prejdú cieľom.
– V kategórii HK1 vozidlá periód D, E, F dostanú 3 body; vozidlá periód G1 a G2 2 body; vozidlá periód H1, H2 1 bod, za každý súťažný deň, ktorý prejdú cieľom.
– V kategórii HK2 vozidlá periód D, E, F dostanú 3 body; vozidlá periód G1 a G2 2 body; vozidlá periód J 1 bod, za každý súťažný deň, ktorý prejdú cieľom.

Pre MSR HA sa do predpisov 2022 dostala aj táto odchýlka oproti predpisom pre MSR:
Servis na vozidlách, okrem tankovania, je dovolený aj na spojovacích úsekoch mimo zón, v ktorých platia pravidlá uzavretého parkoviska. Prípadné obmedzenia musia byť uvedené v ZU podujatia. Servis môže vykonávať ktorýkoľvek člen teamu a môže využiť aj náradie a náhradné diely dopravované mimo súťažného vozidla s výnimkou pneumatík a kolies. Je dovolené použiť len pneumatiky a kolesá, ktoré boli na/v súťažnom vozidle pri výjazde zo servisného parkoviska. Tankovanie je povolené len v tankovacích zónach a na komerčných čerpacích staniciach na spojovacích úsekoch.

Slovenský rally pohár

V SRP nedochádza pre tento rok k žiadnej zmene. Aj keď bolo viacero návrhov pre zmeny v spôsobilých vozidlách a aj v podmienkach účasti jazdcov, rozhodli sme sa tieto veci zatiaľ nechať otvorené a prípadné zmeny nastanú až od sezóny 2023.

Jedinú zmenu si vyžiadalo zaradenie novej súťaži v Poprade ako samostatného podujatia SRP ako prvého podujatia v sezóne a teda došlo k doplneniu podmienky pre bodovanie do SRP na tomto podujatí pre jazdcov s vyššími licenciami ako s licenciou s obmedzením pre SRP. Doplnené pravidlo znie: jazdec neštartoval na viac ako troch súťažných dňoch v rámci MSR v posledných troch rokoch, ak sa ešte v danom roku neuskutočnilo podujatie.

Regionálny rally pohár

Pre rok 2022 sa pod hlavičkou SRP môže na podujatí zorganizovať aj Regionálny rally pohár. Nejde o celoročný seriál, je to ale možnosť, ako sa podujatí môžu zúčastniť aj jazdci bez licencie a aj bez otestovaného vozidla. Je nutné ale dodržať základné bezpečnostné vybavenie posádky a vozidlo mať pripravené tak, aby vyhovovalo minimálnym bezpečnostným požiadavkám. V podstate ide o rovnaké predpisy ako boli od roku 2018 pre RRP a podľa ktorých sa odjazdili minulý rok podujatia Rally Vranov a Autoshow Slovakiaring. Podrobnosti nájdete v Ročenke SAMŠ 2022, v ZU Winter rally show, poprípade ďalšie otázky napíšte na mail rk@rallye.sk.

Popri RRP sa môže uskutočniť aj takzvaný Pohár organizátora, kde sú ale prísnejšie bezpečnostné predpisy a požiadavky na posádku aj vozidlo. Táto klasifikácia je primárne určená pre jazdcov MSR, ktorí sa chcú zúčastniť samostatného podujatia SPR mimo bodovania do SRP.
V tejto klasifikácii sú spôsobilé všetky vozidlá ako pre MSR a teda musia vyhovovať technickým predpisom pre jednotlivé skupiny a musia byť v súlade s homologačnými listami.

Rallyškola

Okrem už zaužívaného spôsobu absolvovania Rallyškoly, ktorá je povinná pre novožiadateľov – jazdcov, ktorí ešte na rally nesúťažili, v rámci preteku SRP bez merania času, je pridaná alternatívna možnosť absolvovať rallyškolu v rámci preteku Regionálneho rally pohára, kde má jazdec dovolené sa ho riadne „na čas“ zúčastniť, prípadne zobrať poháre a zároveň dojazdom do cieľa splní podmienku rallyškoly. V prípade, ak posádka rallyškolu na podujatí RRP na prvý pokus nespraví, ďalšie pokusy sú možné už len “po starom“ na podujatí SRP. Zároveň ostáva v platnosti možnosť v prvý deň dvojetapových súťaži absolvovať Rallyškolu a druhý deň po úspešnom absolvovaní už ísť plnohodnotne v MSR alebo SRP.

Rally Legend

Nedochádza k žiadnym zmenám, zaradenie je na uvážení organizátora podujatia na Slovensku.

Slovenská trofej pravidelnosti rally historických automobilov

Pole spôsobilých vozidiel bolo rozšírené o cestovné, upravené cestovné vozidlá, GT a GTS homologované od 1.1.1991 do 31.12.1996, skupín N, A, B, Kit car, WRC. Vozidlá musia zodpovedať homologačnému listu zo svojej doby. Zaradené môžu byť existujúce, ale aj novopostavené vozidlá, ktoré ale musia zodpovedať prílohe J a homologačnému listu v danej dobe alebo národným technickým predpisom z toho obdobia. Pre všetky vozidlá je povinné používať pneumatiky schválené pre cestnú premávku s označením E.

Dochádza k úľave v bezpečnostnej výbave posádky a to: Prilba nie je povinná. Odporúča sa prilba schválená pre cestnú premávku alebo homologovaná pre automobilový šport aj po skončení homologácie, pokiaľ nevykazuje známky poškodenia. Kombinéza nie je povinná, odporúča sa dlhý rukáv, dlhé nohavice. Povinná je športová pevná obuv.

Pre rok 2022 dochádza k obmedzeniu obhliadky trate. Posádky dostanú itinerár až tesne pred štartom. Zároveň sa mení aj maximálna priemerná rýchlosť na celej skúške pravidelnosti na 50 km/h.

Došlo tiež k upraveniu pravidiel pri vynechaní resp. nedokončení SP a boli v predpisoch presne stanovené postupy, kedy a kde sa posádka môže opätovne vrátiť do štartového poľa.

Rally pravidelnosti

Pre rok 2022 nie je vypísaný seriál Rally pravidelnosti. Klasifikácia Rally pravidelnosti môže byť súčasťou podujatí zapísaných v kalendári SAMŠ. Spôsobilé sú štandardné sériové vozidlá, či už elektrické, benzínové alebo dieslové s platným OTP.

Predpisy pre priebeh podujatia sú totožné s predpismi pre Slovenskú trofej pravidelnosti rally historických automobilov.

Školenia a licencie

Aj tento rok sa pripravuje školenie jazdcov pre získanie licencie pre rok 2022. Školenie prebehne v 1. alebo 2. víkend v marci. Forma a presný dátum sa včas oznámi. Keďže školenie prebehne až po konaní prvej súťaže, je možné na podujatí Winter Rally Show v Poprade, štartovať na licencie jazdcov pre rok 2021 a aj s otestovaným autom pre rok 2021.

Jazdci, ktorí ešte nemali licencie (novožiadatelia) a chcú štartovať v rámci Slovenského rally pohára sa prihlásia do 20.2.2022 mailom na rk@rallye.sk alebo priamo u organizátora preteku na krátke školenie, ktoré sa uskutoční v piatok pred pretekom (termín bude upresnený) a následne musia v riadnom termíne školenia absolvovať rozšírené školenie novožiadateľov.

Jazdci, ktorí už mali licencie v minulých rokoch, ale v roku 2021 licenciu nemali a chcú štartovať v rámci Slovenského rally pohára alebo v rámci Pohára organizátora, sa prihlásia u organizátora a rovnako absolvujú “rýchle školenie“ v piatok pred pretekom. Zároveň si obe skupiny musia vyriešiť ešte pred pretekom licencie jazdcov pre rok 2022 na SAMŠi tak, aby ich v piatok pri preberaní fyzicky mali v rukách.

Rovnako je potrebné, aby sa do 28.2.2022 na mail rk@rallye.sk, prihlásili na rozšírené školenie novožiadateľov všetci tí, čo chcú licenciu jazdca rally (neštartovali v Poprade) a rovnako tí, ktorí v minulom roku začali s rally, ale rozšírené školenie ešte neabsolvovali.

Dávame do pozornosti, že februárové podujatie v Poprade, tak ako asi aj ďalšie podujatia na Slovensku, budú zaradené do RRP a teda, že je možná účasť aj jazdcov bez celoročnej licencie.

Medzinárodné licencie

Upozorňujeme na zmeny pri žiadostiach o medzinárodné licencie jazdcov, ktorí v roku 2021 nemali medzinárodnú licenciu, kedy je nutné k žiadosti na SAMŠ pripojiť aj certifikát o úspešnom absolvovaní eLearningu na FIA stránke. Viac informácii na stránke SAMŠ, resp. v prílohe L FIA MŠP.

Zmena je aj pri označovaní medzinárodných licencii, podrobnosti nájdete napr. aj tu: http://sams-asn.sk/napovedavseobecne.phpa tiež už v spomínanej prílohe L FIA MŠP. Podľa tabuľky sú pre rally určené licenciu ITD-R a ITC-R.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že po novom je potrebné žiadať a vlastniť licenciu podľa toho, s akým výkonným vozidlom budete štartovať. Pomer sa udáva ako hmotnosť k výkonu (kg – Hp).

ITD-R je nižšia licencia a mala by postačovať na vozidlá Rally3, Rally4 a Rally5 (viac ako 5 kg na 1 Hp). ITC-R je vyššia licencia a je potrebná pre štarty s vozidlami Rally2 a Rally1 (2 až 3 kg na 1 Hp). V prípade, ak chcete jazdiť aj iné disciplíny, je nutné podľa tabuľky zvážiť výkon vozidiel a požiadať si o potrebnú licenciu.

Kalendár

V kalendári k už zaužívaným podujatiam v rámci Majstrovstiev Slovenska pribudli dve nové súťaže. Winter Rally Show, ktorá sa uskutoční vo februári v Poprade a Rally Hunter Revúca, ktorá prinavráti rally do regiónu, kde sa jazdili v minulosti Salgo-Gemer rally a následne Rally Lubeník.

Podujatie v Poprade bude zaradené do Slovenského rally pohára a okrem jazdcov štartujúcich na body v tomto seriáli sa podujatia môžu zúčastniť aj iní jazdci v rámci klasifikácie Regionálneho rally pohára alebo v rámci Pohára organizátora. Pretek je tiež zaradený do hodnotenia Slovenskej trofeje rally pravidelnosti historických automobilov. Bližšie informácie k tomuto podujatiu už nájdete vo vydaných Zvláštnych ustanoveniach.

Ostatné podujatia budú zaradené do majstrovstiev Slovenska v rally, pričom na domácej pôde budú na pretekoch aj klasifikácie Slovenského rally pohára a Slovenskej trofeje rally pravidelnosti historických automobilov.

Tak ako už bolo napísané vyššie, pri podujatiach SRP môže organizátor vypísať aj klasifikácie Regionálneho rally pohára a Pohár organizátora a tak dovoliť štart aj jazdcom bez celoročnej licencie jazdca SAMŠ.

Podujatia v Poprade, v Košiciach, v Rzeszowe, v Hustopečiach a aj Valašská rally by mali byť zaradené do FIA CEZ Championship, takže jazdci MSR môžu ľahko pozbierať body do hodnotenia Zóny.

Rally komisia SAMŠ