Stanovisko Rally komisie SAMŠ k protestu na 25. Rally Prešov

0
1015
Na základe mnohých podnetov zo strany jazdcov i divákov k údajne nesprávnemu rozhodnutiu Rady športových komisárov č.2 zo 6.7.2019 na Rally Prešov, predkladá Rally komisia SAMŠ nasledujúce vysvetlenie a stanovisko:

Na 25. Rally Prešov zasadala Rada športových komisárov po tom, čo súťažiaci Škoda Slovakia Motorsport zastupujúci posádku Koči – Mozner, podal protest na nezaradenie posádky do predbežných výsledkov. Dôvodom bolo, že táto posádka po prejdení cieľovej rampy nezastala v časovej kontrole a nebol jej zapísaný čas prejazdu touto ČK. Riaditeľ súťaže na základe oznámenia časomeračov o vynechaní ČK, považoval posádku za odstúpenú.

Dlhé roky platilo na základe predpisov FIA, že vynechanie časovej kontroly = vylúčenie zo súťaže. Avšak asi pred troma rokmi zaviedla FIA nový termín „súťažný prvok“ a zároveň zadefinovala, že súťažná časť rally končí v časovej kontrole pred cieľovou rampou. Tento predpis je uvedený v článku 56.1 Športových predpisov pre FIA regionálne majstrovstvá rally 2019, ktoré sú verejne dostupné sa webstránke SAMŠ. FIA rozhodla o tejto zmene pravdepodobne z dôvodu vyskytujúcich sa problémov pri prejazde súťažných posádok do UP v dôsledku zdržaní sa na cieľovej rampe (oslavy víťazstva, gratulácie, hymny, rozhovory) a teda aj časových posunov ostatných posádok a táto úprava mala celý proces záverečného ceremoniálu zjednodušiť. Avšak táto zmena predpokladala, že po cieľovej rampe a pred uzavretým parkoviskom už nebude umiestnená žiadna časová kontrola. V Prešove však v dôsledku dlhšieho presunu do UP boli časové kontroly zaradené, v zmysle odporúčaní Rally komisie SAMŠ pre organizátorov. Touto otázkou sa totiž v priebehu posledných rokov zaoberala Rally komisii SAMŠ pri schvaľovaní predpisov a aj na školení organizátorov a prijala z dnešného uhla pohľadu chybný záver, že pri väčšej vzdialenosti medzi cieľovou rampu a UP sa ponechajú ČK.

RŠK zasadala v Prešove niekoľko hodín, počas ktorých sa snažila vyriešiť vzniknutý problém. Nakoniec sa priklonila k faktu, že platné predpisy FIA ukončujú súťažnú časť v ČK pred rampou, posádky v ďalšom musia dodržať predpísanú trať a umiestniť súťažné vozidlá do UP. Prijala rozhodnutie, že protest súťažiaceho prijíma, na základe čoho boli výsledky posádky vrátené do klasifikácie. Rozhodnutie RŠK organizátor bezodkladne zverejnil.
Rally komisia SAMŠ po analýze problému bude odporúčať všetkým organizátorom nezaraďovať ČK za rampou, ale kontrolovať prejazd súťažných posádok do cieľa pomocou GPS a rozhodcov faktu.

Rally komisia SAMŠ