Stanovy

0
954

1. Názov združenia je Rally-Sports. Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realizovať ciele združenia.

2. Ciele združenia:

 • prevádzka vlastného pretekárskeho tímu, ktorý sa zúčastňuje motošportových podujatí
 • prevádzka internetového motošportového informačného portálu
 • spolupráca pri organizovaní motošportových podujatí pre širokú verejnosť so štátnymi orgánmi
 • reklamná a vydavateľská činnosť
 • prenájom plôch a majetku pretekárskeho teamu
 • organizácia športovej činnosti pre členov združenia a ostatnú verejnosť
 • vytvorenie základných podmienok pre činnosť Rally-Sports ako celku
 • spolupráca s inými organizáciami
 • od 1.10.2014 fotografické služby a kamerovanie

3. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členský poplatok vo výške 20 Eur alebo iný dobrovoľný príspevok je možné splatiť na spoločný účet združenia na SR: 2200180711/8330 a v ČR: 2200180711/2010.

* od 1.10.2014 je členský poplatok 20 Eur platný pre jeden rok

Práva a povinnosti člena:

 • zúčastňovať sa na činnosti združenia
 • voliť a byť volený do orgánov združenia
 • byť informovaný o činnosti a zámeroch združenia
 • dodržiavať stanovy združenia
 • plniť uznesenia orgánov združenia
 • platiť členský príspevok vo výške stanovenej Valným zhromaždením

4. Orgánmi združenia sú:

Valné zhromaždenie
Výkonný výbor
Revízor

5. Rozdelenie funkcií:

Predseda: Ing. Zdenka Frývaldská
Podpredseda: Ján Elexa
Revízor: Július Salzer

Členovia:
Juraj Farkaš
Štefan Kubacka
Ivan Hanula
Lucia Petrová

6. Stanovy boli schválené Valným zhromaždením dňa 22.11.2010. Občianske združenie Rally-Sports bolo schválené dňa 14.12.2010 Ministerstvom vnútra SR.

Výpis z registra občianskych združení

Názov združenia: Rally-Sports
Sídlo: Klimkovičova 20, 040 23 Košice – Sídlisko KVP, Slovenská republika
IČO: 42239729
Dátum vzniku: 14.12.2010